Licencja

Licencja royalty free - rozszerzona

 

I. DEFINICJE TERMINÓW

 

Przedmiot licencji - grafika wektorowa (tzw. clipart) udostępnione w postaci elektronicznej.

Licencjodawca - firma Brożek SGK Spółka z o.o., 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 1/4, NIP: 7962981074, KRS: 0000705173

Licencjobiorca - podmiot nabywający licencję na wykorzystanie przedmiotu licencji.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z przedmiotu licencji w zakresie określonym umową oraz że korzystanie z clipartów zamieszczonych na płytach nie narusza praw autorskich ich twórców.

 

III. ZAKRES LICENCJI

 

W chwili uiszczenia opłaty licencyjnej, licencjobiorca nabywa bezterminową, nieograniczoną terytorialnie, niewyłączną i niezbywalną licencję na korzystanie z przedmiotu licencji.

W ramach udzielonej licencji zezwala się na użycie przedmiotu licencji do poniższych zastosowań:

publikacji drukowanych do 200 tys. kopii - reklam (do wymiaru A0), ulotek, folderów, ilustracji w czasopismach i książkach, okładek książek, kart okolicznościowych, wydruków do własnego użytku; (ograniczenie nakładu 200 tys. kopii nie dotyczy reklam w prasie)

publikacji clipartów w formie aplikacji graficznych na naklejkach, kubkach, koszulkach, plakatach, kartkach pocztowych lub innych towarach w nakładzie do 100 tys. kopii jak również ich prezentacji w internecie z ograniczeniem do maks. wielkości 350 x 350 pikseli

produkcja wszelkiego typu nagrobków i ich elementów

produkcja zniczy bez ograniczeń ilościowych

produkcja podstawek pod różańce bez ograniczeń ilościowych

zdobienia w szkle, lustrach i podobnych

produkcji gadżetów reklamowych w nakładzie do 100 tys. kopii jak również ich prezentacji w internecie z ograniczeniem do maks. wielkości 350 x 350 pikseli

publikacji elektronicznych, stron www (własnych lub wykonywanych na zlecenie dla klienta), prezentacji multimedialnych

 

nie zezwala się na:

korzystanie z przedmiotu licencji jako samodzielnego przedmiotu obrotu; zabronione jest sprzedawanie, sublicencjonowanie, pożyczanie przedmiotu licencji osobom trzecim

korzystanie z przedmiotu licencji do produkcji gadżetów reklamowych w nakładzie większym niż 100 tys. kopii,

opakowań, druków powyżej 200 tys. kopii (nie dotyczy reklam w prasie) oraz druków w formacie większym niż A0

udostępniania przedmiotu licencji w Internecie, Intranecie oraz w postaci elektronicznej, celem umożliwienia ich pobierania osobom trzecim

 

IV. ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 

Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że przedmiotem niektórych clipartów wektorowych jest wizerunek osoby, który niezależnie od ochrony przewidzianej przepisami prawa autorskiego, stanowi jedno z dóbr osobistych chronionych przepisami prawa cywilnego.

Licencjodawca oświadcza, że zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób znajdujących się na clipartach. Licencjodawca udziela licencjobiorcy zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, w sposób nienaruszający dóbr osobistych osoby sportretowanej, w szczególności w celach marketingowych.

Niedozwolone jest wykorzystanie przedmiotu licencji, w sposób który może naruszyć dobra osobiste osób na nich przedstawionych, w szczególności poprzez przedstawianie ich w negatywnym świetle, zniekształcenie wizerunku lub wkomponowanie w inny obraz, który może naruszać dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Nie zezwala się na wykorzystywanie przedmiotu licencji do tworzenia produktów o treści pornograficznej, obraźliwej, obscenicznej lub zniesławiającej.

Licencjobiorca zobowiązany jest do uzyskania zgody na wykorzystywanie znajdujących się na clipartach utworów plastycznych oraz znaków towarowych.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Korzystanie z przedmiotu licencji niezgodnie z treścią umowy może spowodować odpowiedzialność cywilną i karną wobec licencjodawcy oraz osób trzecich na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W przypadku stwierdzenia korzystania z przedmiotu licencji niezgodnie z jej postanowieniami, licencjodawca może rozwiązać umowę licencyjną bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji licencjobiorca jest obowiązany do natychmiastowego zniszczenia i usunięcia z pamięci komputera wszelkich posiadanych kopii clipartów.

Uiszczenie opłaty licencyjnej przez licencjobiorcę jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień warunków udzielenia licencji.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków wykorzystania clipartów wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą licencją zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sądem właściwym dla sporów z niniejszej licencji jest sąd miejsca siedziby licencjodawcy.

Licencjodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Licencji

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl